STATUT 
AKADEMIA PIŁKARSKA BŁĘKITNI OWIŃSKA

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny


§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "AKADEMIA PIŁKARSKA BŁĘKITNIOWIŃSKA"
2. AKADEMIA PIŁKARSKA BŁĘKITNIOWIŃSKA, zwana dalej "Klubem", jest stowarzyszeniem zrzeszającym dzieci, młodzież, rodziców i sympatyków.

§2
1. Terenem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska.
​2. Siedziba Klubu znajduje się przy ul. POPRZECZNEJ12, 62-005 OWIŃSKA .

§3
Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4 ust. 7 ustawy o sporcie i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§4
1. Klub działa zgodnie z Ustawą o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku, Ustawą - Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 oraz z statutem własnym.
2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.

§5
1. Klub używa - pieczęci, godła, flagi, barw, odznak znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Barwami Klubu są kolory niebieski i biały.

Rozdział 2
Cel i środki działania


§6
Celem Klubu jest:
1. Organizowanie życia sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
2. Angażowanie dzieci i młodzieży do różnorodnych. form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania.
4. Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowe].
5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
6. Organizowanie dzieciom i młodzieży różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
8. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i sympatyków oraz wychowanie dzieci, młodzieży i dorosłych przez kulturę fizyczną i sport.

§7
Klub realizuje swoje cele przez:
1. Współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu.
2. Uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej.
3. Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych.
4. Prowadzenie działalności szkoleniowej.
5. Sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu.
6. Organizowanie obozów sportowych, półkolonii, wypoczynku dzieci i młodzieży.
7. Współdziałanie z Gminą Czerwonak w realizacji programu sportowego - wychowania dzieci i młodzieży.
8. Organizowanie współpracy z Gminą Czerwonak, Starostwem Powiatu Poznańskiego i Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu, innymi jednostkami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami zajęć i obozów sportowych dla dzieci i młodzieży.

§8
Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców.

§9
1. Klub jest organizacją pożytku publicznego prowadząc działalność w zakresie:
a. Organizacja i upowszechnianie kultury fizycznej.
b. Promocja wśród dzieci i młodzieży sportu.
c. Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.
d. Organizacja czasu wolnego, kolonii, obozów, wycieczek, zawodów sportowych, wyjazdów integracyjnych .
e. Zapobieganie patologii społecznej poprzez propagowanie sportu.
f. Szkolenie dzieci i młodzieży.
g. Kształtowanie postaw społecznych i rozwój osobowości.
h. Promocja zdrowego trybu życia.
2. Rejestracja Klubu jako organizacji pożytku publicznego odbędzie się zgodnie z właściwymi przepisami.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 10
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.

§ 11
1. Członkami Klubu mogą być dzieci, młodzież, rodzice i sympatycy, którzy złoża pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
2. Małoletni poniżej 16 lat mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

§ 12
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi wart. 3 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.
2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.
4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu.
5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 13
Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.
2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
3. Godne reprezentowanie barw Klubu.
4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Zarząd Klubu.

§ 14
1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, kt.re popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno - finansową dla Klubu.
2. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. .
3. Członkowie wspierający mają prawo do:
a. uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym,
b. zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,
c. korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ l5
1. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależne od obywatelstwa, zasłużone szczególnie dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
2. Członkowie honorowi mają prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Klubu.
3. Członkowie honorowi mają prawo zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Klubu.

§ 16
Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a. umyślnego naruszenia postanowień statutu,
b. niepłacenia składek przez okres 6 miesięcy,
c. działania na szkodę Klubu.
3. Rozwiązanie się Klubu.
4. Skreślony Członek Klubu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o jego skreśleniu poprzez Zarząd Klubu.

Rozdział 4
Władze Klubu


§ 17
1. Władzami Klubu są:
a. Walne Zebranie Członków Klubu.
b. Zarząd Klubu.
c. Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz trwa 2 lata.
3. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków Klubu.
4. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 18
1. Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na dwa lata.
3. Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na rok w terminie do 30 czerwca.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/2 ogółu członków.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 19
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:
a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
d) wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu,
f) podjęcie uchwały o godle i fladze Klubu.
2. Walne Zebranie Członków Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Klubu Zarząd zawiadamia Członków Klubu co najmniej na dwa tygodnie przed terminem.
4. Walne Zebranie Członków Klubu w drugim terminie odbywa się pół godziny po pierwszym terminie.
5. W Walnym Zebraniu Członków Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.
6. Nadanie godności honorowego członka Klubu

§ 20
1. Zarząd Klubu składa się z 5-9 członków, wybieranych przez Walne Zebranie Członków Klubu.
2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy Walnego Zebrani Członków.
3. Prezydium Klubu tworzą Prezes i dwaj Wiceprezesi.
4. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
5. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów.
6. W przypadku równej ilości głosów w trakcie głosowania o ważności uchwały decyduje głos Prezesa lub obecnego na posiedzeniu Wiceprezesa.

§21
Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:
1. Ukonstytuowanie się i wybór Prezesa oraz dw.ch Wiceprezesów
2. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
3. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu.
4. Ustalenie wzoru pieczęci, odznak i znaczków organizacyjnych.
5. Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych.
6. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych.
7. Przyjmowanie i skreślanie członków.
8. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
10. Składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§22
1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Członek Zarządu Klubu może zrezygnować pisemnie z pełnionej funkcji.
3. Członek Zarządu traci miejsce w Zarządzie w przypadku, gdy toczy się przeciw niemu postępowanie karne lub został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

§23
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§24
1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Członek Komisji Rewizyjnej może zrezygnować pisemnie z pełnionej funkcji.
3. Członek Komisji Rewizyjnej traci miejsce w Komisji w przypadku, gdy toczy się przeciw niemu postępowanie karne lub został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

§25
W przypadku powstania wakatu w Zarządzie Klubu lub Komisji Rewizyjnej - władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział 5
Wyróżnienia i kary


§26
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.

§27
1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu - Zarządowi przysługuje prawo wymierzania następujących kar:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
d) wykluczenia.
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Klubu w terminie 30 dni poprzez Zarząd Klubu.
3. Uchwała Walnego Zebrania Członków Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6
Majątek i fundusze Klubu


§28
1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze:
a) składki członkowskie,
b) dotacje budżetowe na zadania zlecone,
c) darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych,
d) dochody ze sprzedaży majątku,
e) inne źródła.

§29
Do reprezentowania na zewnątrz oraz działanie w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

Rozdział 7
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu


§30
Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§31
1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek.
3. Walne Zebranie Członków Klubu powołuje Komisję Likwidacyjną i określa zasady jej działania. Niniejszy Statut zatwierdzono w dniu 19 listopada 2012 roku na zebraniu założycielskim Klubu Akademia Piłkarska Błękitni Owińska.